"യു നോ , ശീ ഈസ്‌ എ ലെസ്ബിയന്‍ " (short story)


"ഇല്ല ഡാ ... അവള് ശരിയാവില്ല....
ഐ ആം ഫെഡ്‌ അപ്പ്‌ വിത്ത്‌ ഹെര്‍ "
(Iam fed up with her)

അല്‍പം നേരം നിശബ്ദനായി അവന്‍ തുടര്‍ന്നു

 "യു നോ , ശീ ഈസ്‌ എ ലെസ്ബിയന്‍ "
"(you know, she is a lesbian)

 അത് കേട്ട് ഞാന്‍ ശരിക്കും വിറച്ചു പോയി... എനിക്ക് അവനോടു ഒന്നും പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല....

അവന്‍ തുടര്‍ന്നു...


"അതേഡാ സത്യമായിട്ടും അവളു ആഗ്രഹിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും എന്നെയായിരുന്നില്ല....
എന്റെയുള്ളിലെ സ്ത്രീത്വത്തെയായിരുന്നു  !!!!!"
Buzz this

No comments:

Post a Comment