ഞാനും അവളും തമ്മില്‍ (Short Story)

ഏകാന്തതക്ക് ഉധ്യാനമുണ്ടോ???? അറിയില്ല... എങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാന്‍ അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു... പിന്നെ എപ്പോഴോ എന്റെ കൂടെ അവളും കൂടി..... സഹി കെട്ടാവണം 'ഏകാന്തത' അന്ന് ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തോടെ ഇടപെട്ടത്‌....

“ ഇവിടെ രണ്ടു പേര്‍ ഇരിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ???”

അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത് അവളായിരുന്നു.....

“രണ്ടു പേരോ??? ‘ഞങ്ങള്‍’ ഇവിടെ ഒരാള്‍ അല്ലെ ഉള്ളു???”!!!!!
Buzz this

No comments:

Post a Comment