ഒരു കവിത

കപടമാം നിന്റെ മുഖപടത്തിനു
ഹ്രദയമില്ലാത്ത മാറിടത്തിനു
കാലം മാപ്പു തന്നേക്കാം
പക്ഷെ...
കരളു പറച്ചു നീ കാണിച്ചാലും
ചെമ്പരത്തി പൂവായിട്ടെ..
എനിക്കു തോന്നൂ
അതിനും നീ തന്നെ സാക്ഷി...
നിൻ സ്നേഹം പ്രകടനം മാത്രം ...
നിൻ കാപട്യം മഹ്ശറയിൽ
കരിഞ്ഞുണങ്ങും....
എൻ കണ്ണു നീർ
മീസാനിൻ കനം തൂങ്ങും
നീതിയുടെ തുലാസിൽ
അന്ന് നാം ഹ്രദയരക്തത്തിന്റെ
കണക്കു തീർക്കും.
Buzz this

1 comment:

dilsha said...

iniyum orupaad kavitha ezhudooooooo
nalla varikal

Post a Comment